A

Amin Pemengang Amanat

Anis Ramah tamah dalam pergaulan

Amanullah Keamanan dari Allah

Akram Lebih MuLia

Ahmad Terpuji

Ad-ham (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno

Aslam (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam

Arsalan Nama seorang tokoh Islam

Aiman Kanan

Arhab Memanjakan

As’ad Bahagia

Adib Beradab

Addar Quthni Seorang imam perawi hadist

Attirmidzi Imam perawi hadist

Aththobarani Imam perawi hadist

Al Baihaqi Imam perawi hadist

Annasai Imam perawi hadist

Asyraf Lebih mulia

Amir Penguasa – pemimpin

Anas Mesra – periang

Althaf Lebih lembut

Amjad Lebih mulia

Ahnaf Lebih suci (Lurus)

Anwar Lebih bersinar

Arhab Lebih lebar dan luas

Azhar Lebih cerah

Aufa Lebih tepat

Anjab Lebih utama dan bernilai

Akhdan Sahabat

Akmal Lebih lengkap (sempurna)

Abrar Golongan yang berbuat kebajikan

Aflah Lebih sukses

Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw

Amrullah Perintah Allah

Asad Singa

Afdhol Lebih Utama

Aashim Menjauhi maksiat

Aamir Memakmurkan

Atiq (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan

Adli Adil

Arif Arif bijaksana

Adnan Nama orang dahulu

Aali Tinggi

Adil Adil

Abduh Hamba-Nya

Azzan Nama orang Dahulu

Azzam Kebulatan tekad

Azmi Keteguhan hati

Athallah Karunia Allah

Aqil Yang baik budi

Aun Pertolongan

Aafi Yang mengampuni

Aathif Betas kasih

Alauddin Kemulian agama

Aakif Beritikaf

Aqib Balasan yang baik

Aflf Punya harga diri

Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni

AMm Berilmu

Abid Beribadah

Abbad Tekun beribadah

Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya

Antar Berani dalam peperangan

B

Basil (1) Singa (2) Pemberani

Badar Bulan Purnama

Badruddin Bulan purnama agama

Bariq Bercahaya – kemilau

Bassam Selalu senyum

Basim Tersenyum

Basyir Pemberi kabar gembira

BahauddJn Keindahan agama

Bahir Elok

Badri Mempercepat jalannya

Bahi Indah

Burhan Dalil – Bukti – Cahaya

Bakri Pagi-pagi benar

Baqir Pembelah

Burhanuddin Dalil (cahaya) agama

Bakir Pagi-pagi benar

Bariz Menonjol

Bisyir Berita gembira

Banan Ujung jari

Badil Pengganti

Baliq Fasih

Budair Berjalan cepat

Buraid Dingin

Bukhori Imam perawi hadist Badruttamam Bulan purnama Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman

D

Dzakwan Harum semerbak

Dziyab (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan

Dziban Penghalau

Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw

DhafirMenang

Dhahir Yang membantu

Dhiaulhaq Sinar (cahaya} hak

Dhia Sinar – cahaya

Dhamir Yang langsing

Dhatfullah Tamu Allah

F

Amin Pemengang Amanat

Falah Sukses – beruntung – jaya

Falih Yang sukses 04.

Fakhri Kebanggaan 05.

Farid {1} TunggaL (2) Permata yang mahal

Fauzan Kemenangan

Faisal Pemisah antara hak dan batil

Fuad Benak – jantung hati

Fuhaid Harimau

Fahim Memahami

Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan

Fauhad Anak kecil yang gemuk

Fagih Ahli fiqih

Fans Penunggang kuda

Faruq Pembeda antara hak dan batil

Farhan Bergembira

Fadhil Mulia

Fauzi Kemenangan

Fahd Harimau

Faiq Yang mengungguli

Fakhir (1 (Kebesaran. (2) Yang balk

Fathi Pembuka

Fahmi Pemahaman

Fikri Pemikiran

Furqon Pembeda hak dengan batil

Fakhruddin Kebanggaan agama

Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman

Fajari Waktu fajar

Fadholi Kelebihan – keutamaan

G

Ghufron Pengampunan

Ghozi Prajurit dimedan perang

Ghalib Menang

Ghonim Yang mendapat keuntungan

Ghassan Nama suku arab

H

Hatim Murni

Hazim Orang yang teliti

Hamdi Pujian

Haidar Singa

Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal

Husam Pedang yang tajam

Hanif Muslim yang teguh – lurus

Hamid Yang memuji

Hamdan Yang memuji

Hassan Bagus

Hammadi Pemuji

Hamdun Pujian

Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist

Husni Indah

Helmi Sabar dan berakal

H

Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah

Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal

Hasyim (1)Pemurah (2) Pemecah sesuatu

Hawari Pengikut setia

Hilal Bulan sabit

Hadi Penunjuk jalan

Hani1 Yang mengucapkan selamat

Hammam Yang mempunyai kemauan keras

Hisyam Kemurahan

Humam (1) Maharaja (2)Singa

Hajid Yang Shalat tahajjud

Hibatullah Anugrah Allah

Hamdan Penetap disuatu tempat

Hauzan Mahluk Manusia

Huwaidi Kembali kepada yang hak

Habibi Kesayanganku

I

‘Izzuddin Kemuliaan agama

‘Ismat Kekuatan menjauhi maksiat

‘Irfan Pengetahuan

‘Imran Nama ayahanda Maryam as

‘Isom Maksum

‘Imaduddin Tiang agama

Ihsan Kebaikan

Imam Pemimpin

Iqbal Pujangga Muslim

Ikhlas Ikhlas

lyad Gunung yang sukar didaki

Iman Keimanan

Imam Isyarat yang baik

Irsyad Petunjuk

Ijlal Terhormat – Mulia

Isyraf Pengawasan

J

Jamil Indah

Jamal Keindahan

Jauhar Permata

Jamaluddin Keindahan agama

Jihad Perjuangan

Junaid Tentara

Jubair Nama Ulama Besar

Jalal Keagungan

Jawahir Permata-permata

Jiyad Yang Baik

Juhair Suara Nyaring – Lantang

Jasim Badan – Fisik

JibrilMalaikat Jibril

Jawad Pemurah

Jam’an Dua pasukan

Jarullah Tetangga Allah

Jubran Nama Sastrawan

Jasir Keberanian

Jaiz Boleh

Jadid Baru

Jamhari Kelompok manusia

Jundi Prajurit

K

Kamal Kesempurnaan

Kamaluddin Kesempurnaan agama

Kamil Sempurna

Kadhim Menahan Diri

Khairuddin Kebaikan Agama

Khairullah Kebaikan (dari) Allah

Khalis Murni

Khattab Ahli pidato

Khatib Orang yang berkhotbah

Khaldun Nama seorang ahli sejarah

Khairi Kebaikan

Khalil Kesayangan

Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya

Khozin {1)Penyimpan harta (2) Bendahara

Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat

Khodhi’ Orang yang rendah hati

Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as

Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama

Khairon Kebaikan

L

Labib Sehat akal dan cerdik

Luthfi Lembut

Luqman Nama orang yang bijaksana

Lami’ Mengkilat

Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana

M

Maajid Mulia

Ma’mun Aman

Muhyiddin Yang menghidupkan agama

Mar’ie Terpelihara

Masyhur Kesohor

Majdi Kemuliaan

Mukhtar Terpilih

Mas’ud Bahagia

Murtadho Diridhoi

Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bam Umayyah

Mustafa Pilihan

Maalik Yang memiliki

Mubarak Yang diberkahi

Mujahid Pejuang

Majduddin Kemuliaan agama

Mahbub Disukai – Dicintai

Muhsin Yang berbuat kebaikan

Mahmud Terpuji

Mursyid Pemberi petunjuk jalan

Muslim Seorang Muslim

Mu’min Seorang yang beriman

Muammar Berumur panjang

Mahrus Yang dijaga

Mudrik BerakaL – Memahami

Ma’ruf (1} Kebaikan (2)Yang dikenal

Mundzir Pemberi peringatan

Mustajab TerkabuL do’anya

Marzuq Yang diberi rezeki

Muin PenoLong

Maliki Penganut mazhab Imam Malik

Mansur Yang dimenangkan

Munadi Yang berseru

Murfid PenoLong

Mahir Pandai – Cakap

Miftah Kunci

Munir Bersinar

Munawir Yang ikut latihan militer

Munawwir Pemutih dengan kapur

Mufrih Penggembira

Mu’tashim Terpelihara dari dosa

Mukarrom Yang Mulia

Mus’ad Yang dibahagiakan

Mahdi Yang mendapat Hidayah

Mushoddaq Dapat dipercaya

Mushoddiq Yang mempercayai

Muhtarom Yang terhormat {di hormati)

Muhajir Yang berhijrah

Misbah Pelita – Lampu

Misbahuddin Pelita agama

Muntashir Yang menang

Muflih Yang sukses – Jaya

Mushlih Yang memperbaiki

Mu’afa Yang selamat – sehat

MukhlisYanglkhlas

Mukhlas Yang Ikhlas

Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol

Marjan Batu permata marjan

Ma’shum Terhindar dari dosa

Maimun Yang diberkahi

Mustaqim Lurus

Marsa Pelabuhan

Musyif Pengawas

Makarim Bersifat mulia

Muthliq Pemberi sesuatu

Mamduh Yang dipuji

Mazru’i Yang ditanami

Mubasysyir Pemberi kabar gembira

Mastur Tertutup – dirahasiakan

Musyaffa1 Memperoleh syafa’at

Mudhoffar Yang dimenangkan

Muthohhar yang disucikan

Masy’al Tempat menyalakan Api

Ma’lum Yang diketahui